Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home > Service > Warranty of Product
ผลิตภัณฑ์แปรรูปไททาเนียม ของโปรลอกทั้งหมดถูกผลิตโดยช่างผู้ชำนาญการ ตรงตามมาตร
ฐานและวิธีการปฏิบัติมาตรฐาน และถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานควบคุมคุณภาพหลังจากผลิตเสร็จ
ทั้งหมด ก่อนจะนำส่งให้ลูกค้า สำหรับวัตถุดิบไททาเนียมมีการรับรองคุณภาพทั้งด้านคุณสมบัติ
ทางกลและส่วนผสมทางเคมีโดยห้องทดลองที่เป็นกลาง เหล่านี้ทำให้บริษัทโปรลอกสามารถ
รับประกันสินค้าได้ทุกรูปแบบตั้งแต่ 6 เดือนจนถึง 1 ปี โดยระยะเวลาในการรับประกันจะขึ้นกับ
สภาวะการใช้งานจริงซึ่งต้องเหมาะสมกับเกรดของไททาเนียมการใช้งานที่นอกเหนือจากมาตร
ฐานที่ไททาเนียมสามารถทนได้จะไม่ได้รับการประกัน